Λογιστικές υπηρεσίες: Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων Γ' Κατηγορίας

9:19 μ.μ.


• Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
• Εργασίες Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
• Ισολογισμός Έναρξης
• Κάθε μέρα: Παραστατικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
• Φ.Π.Α. Γ’ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – Εκκαθαριστική )
• Κλείσιμο ισολογισμού - Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού
• Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης)

You Might Also Like

0 comments