Λογιστικές υπηρεσίες: Για ιδιώτες

9:18 μ.μ.


• Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1.
• Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2.
• Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
• Υπολογισμός ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΝ.Φ.Ι.Α
• Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας. 
• Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς.
• Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
• Ρευματοδοτήσεις οικοδομών για ιδιώτες (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της ΔΕΗ)

You Might Also Like

0 comments